Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2017-04-21 07:50:51
Nabór do dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Informujemy, że Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowadzi nabór do 12 miesięcznego studium oficerskiego.O przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:
- niekarana sądownie;
- posiadająca obywatelstwo polskie;
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej
- posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
- mająca co najmniej osiemnaście lat.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni http://wso.wroc.pl/rekrutacja-wsowl-aktualna?view=tabs&layout=accordion
oraz złożyć w terminie do dnia 15 maja 2017 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania następujące dokumenty:

1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej);
2. dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych);
3. życiorys;
4. odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł – wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej; opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
6. kserokopia dowodu osobistego;
7. zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
8. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w WSOWL). Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia – dokument w oryginale.Decyzja Nr 277 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 roku